Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

“Improvement of environment for public participation in decision making in Moldova”

Article Index

executarea Aarhus

Finalizing the Project “Improvement of environment for public participation in decision making in Moldova”

 

The project “Improvement of environment for public participation in decision making in Moldova” was realizedby Eco-TIRAS in cooperation with German Independent Institute for Environmental Concerns UfU (www.ufu.de) (Berlin) with support of the Federal Ministry of Environment, Nature Protection, Construction and Nuclear Safety of Germany as well as the SECTOR Program of REC CEE with support of SIDA (Sweden) and technical supervision of Federal German Environmental Agency (Umweltbundesamt, UBA).

The local experts from Moldovan NGOs EcoContact, Chisinau Territorial Organization of the Ecological Movement of Moldova, Eco-Lex were involved to the project, which was realized in cooperation with the Ministry of Environment of Moldova. 

Among project results are: the draft law on access to environmental information, draft of governmental regulation “On public participation in environmental decision making”, the published Guide on Aarhus Convention for public servants. All these activities were parts of the Action Plan on Aarhus Convention implementation for 2011-2015, adopted by the Government of Moldova in 2011.

According to the MD-EU Association Agreement, Moldova should adopt these documents, which correspond the EU legislation.

Eco-TIRAS with UfU organized a press-conference, which could be seen here

The Guide could be downloaded rom, rus 

 


 


executarea Aarhus

 

Завершение проекта “Улучшение условий участия общественности в принятии решений в Республике Молдова”

Проект «Улучшение условий участия общественности в принятии решений в сфере окружающей среды в Республике Молдова» внедрялся Международной ассоциацией хранителей реки Эко-ТИРАС в сотрудничестве с Независимым институтом проблем окружающей среды UfU (Берлин) при поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности за средства Программы помощи и сотрудничества странам Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при техническом сопровождении Федерального агентства Германии по окружающей среде (Umweltbundesamt, UBA).

Во внедрение проекта были вовлечены эксперты неправительственных организаций EcoContact, территориальной организации ЭДМ Кишинева, Eco-Lex, а также независимые экологические эксперты. Проект реализован в сотрудничестве с Министерством окружающей среды РМ.

В результате проекта разработаны законопроект «О доступе к экологической информации», проект Положения «Об участии общественности в принятии решений в сфере окружающей среды», написан, опубликован и будет представлен Гид для госслужащих по Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию в сфере окружающей среды, ратифицированной Парламентом Республики Молдова 7 апреля 1999 г . Эти работы были запланированы Правительством РМ в рамках Плана действий по внедрению Орхусской конвенции, принятому Постановлением правительства в 2011 году.

В соответствии с Соглашением об Ассоциации с ЕС, Республика Молдова должна разработать и принять эти документы, соответствующие Директивам Европейского Союза, подлежащим внедрению согласно Соглашению.

Скачать Гид romrus 

Репортаж с Пресс-конференции


 

 


executarea Aarhus

Proiectul „Imbunătăţirea condiţiilor de participare a publicului la luarea deciziilor de mediului în Republica Moldova” implementat de către Aşociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS  în cadrul Proiectului în privinţa implementării Convenţiei Aarhuș în Moldova finanţat de către Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii, Conștrucţiilor și Securitatea Nucleară cu mijloacele Programului Asistenţei de Consiliere pentru Protecţia Mediului în ţările Europei Centrale și de Est, Caucaz și Asia Centrală. El a fost tehnic supravegheat de către Agenţia Federală Germană pentru Mediu (Umweltbundesamt, UBA) prin intermediului Institutului Independent de Mediu UfU, Berlin.

În realizarea Proiectului au participat experţii din ONG din Moldova – EcoContact, Organizaţia teritorială MEM Chişinău, Eco-Lex, cât şi experţi independenţi. Proiectul a fost realizat în cooperarea cu Punctul Focal al Convenţiei Aarhus în RM (Ministerul Mediului).

În rezultatul proiectului este elaborat o lege privind accesul publicului la informaţie de mediu, proiectul Regulamentului Guvernului privind participarea publicului în luarea deciziilor, elaborat, publicat şi va fi prezentat Ghidul pentru funcţionarii publici din nivelele centale şi locale pe Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificat de Parlamentul RM la data 7 aprilie 1999. Aceste activiţăţi sunt prevăzute în Planul de Implementare a Convenţiei Aarhus, adoptat de către Guvernul RM în 2011.

Conform Acordului de Asocierea cu Uniunea Europeană, Republica Moldova este obligată se adoptă un şir de documente în domeniul politicilor de mediu, şi documente elaborate în cadrul proiectului înclude prevederile directivelor UE care sunt supuse implementării.

Versiunea electronică a cărțţii poate fi descărcată romrus 

Reportaj de la Conferinţa de Presă aici