Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Анкета на участие в Молодежной летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2018»

11

Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» (WWW.ECO-TIRAS.ORG) информирует о проведении традиционной Молодежной летней школы «Днестр -2018».

 К участию приглашается молодежь с обоих берегов Днестра.  Участие в летней школе – бесплатное.

 

В программе летней школы: интересные встречи с известными учеными и экспертами в области экологии, географии, истории и других наук, увлекательные экскурсии по красивейшим местам Молдовы, а также участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях.

Летняя школа «Днестр-2018» - это возможность найти новых друзей, узнать много интересного, а также оценить свои способности и возможности.

Сроки проведения школы: 06 -16 июля 2018

Возраст участников: 15 -20

Место проведения: с. Моловата Ноуэ, р-н Дубоссары/Molovata Nouă, r-n Dubăsari

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника по адресу:  2018-yss@mail.ru до 10 июня 2018

Анкеты, отправленные после 10 июня, рассматриваться не будут.

Решение об участии будет сообщено до 20 июня.

 

Анкета на участие в Молодежной летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2018»:

Анкета заполняется участником на родном языке – молдавский/румынский или русский.

1. Имя, Фамилия.

2. Число, месяц и год рождения.

3. Домашний адрес - полный

4. Данные действительного документа, удостоверяющего личность – паспорт, удостоверение личности («булетин»)  или свидетельство о рождении  (имя в таком виде, как в документе).

В случае, если участнику не исполнилось 18 лет, будет необходима нотариально заверенная доверенность от одного из родителей на имя нашего представителя (его данные будут высланы в приглашении для участия). Без доверенности от родителей дети (до 18 лет) приниматься не будут.

5. Контактные данные участника летней школы – телефон, электронная почта

6. Контактные данные одного из родителей – имя, телефон (доступный в любое время)

7. Учебное заведение.

8. Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. Результаты участия. Если результаты не впечатляют, то просто напишите об участии. Это тоже неплохо!

9. Ваши увлечения (музыка, театр, туризм, танцы, книги и т.д.).

10. Мотивация для участия в летней школе. 

Почему хочу участвовать, что ожидаю от летней школы, какие знания хочу получить в летней школе, что я умею делать лучше других, а чему хочу научиться – напишите, пожалуйста, маленькое эссе на заданную тему (одна страничка).

11. Приложить, если имеются, сканированные копии грамот, сертификатов или других свидетельств ваших достижений в учебе, спорте, творчестве и т.д.

Напоминаем:

Заполненную анкету следует отправлять по электронному адресу:  2018-yss@mail.ru  не позднее 10 июня 2018

Деятельность поддержана проектов GEF по Днестру, внедряемым ОБСЕ, Программой малых грантов Посольства США в Молдове и Лесной службой США.

 

ANUNŢ PRIVIND CONCURSUL DE TINERET PENTRU PARTICIPAREA LA ȘCOALA DE VARĂ Eco-TIRAS "NISTRU 2018"

Asociația internațională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS (www.eco-tiras.оrg) informează despre desfăşurarea tradiţională a școlii de vară "Nistru 2018" 

În programul școlii: prelegeri interesante cu oameni proeminenţi de ştiinţă şi experţi privind mediul, geografia, istoria și alte științe, tururi fascinante prin cele mai pitoreşti locuri din Republica Moldova, precum și participarea la diverse activități intelectuale, sportive și creative.

Participarea la Şcoala de Vară - gratuită.

Școala de vară "Nistru 2018" este o oportunitate de a găsi noi prieteni și de a-ţi evalua aptitudinile si abilităţile, şi este deschisă pentru tineretul de pe ambele maluri ale Nistrului.

Perioada: 06-16 iulie 2018.

Vîrsta participanților: 15 -20 ani

Locul desfășurării: satul Molovata Nouă, r-l Dubăsari

Pentru a participa la concurs trebuie să trimiteţi formularul pînă la 10 iunie 2018 la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Despre decizie veți fi informați pâne la data de 20 iunie.

Formularele trimise după 10 iunie nu vor fi luate în considerare.

 

Formularul de participare la Școala de Vară "Nistru 2018":

(a fi completat de participant în limba maternă – moldovenească/română sau rusă)

1. Prenume, Nume.

2. Data, luna și anul nașterii.

3. Adresa de domiciliu – completă.

4. Datele documentului valabil de identitate - pașaport (buletin de identitate) sau certificatul de naștere (numele – conform înscrisului din act, şi numărul documentului).

In caz dacă participantul nu are 18 ani, este obligatoriu o procura notariala de la unul din părinți pe numele reprezentantului Eco-TIRAS (datele lui va fi prezentate in invitație pentru participare mai târziu). 

Fara aceasta procura paricipare nu este posibila.

5. Detalii de contact ale participanților Școlii de vară - telefon, e-mail.

6. Datele de contact ale unui părinte - numele, numărul de telefon (disponibil în orice moment).

7. Instituția de învăţămînt.

8. Participarea la concursuri, olimpiade, etc. Rezultate de participare. În cazul în care rezultatele nu sînt impresionante, atunci scrieţi doar despre participare. Asta tot nu e rău!

9. Hobby (muzică, teatru, turism, dansuri, cărţi, etc.).

10. Motivaţia de participare la şcoala de vară.

(De ce doresc să particip, la ce mă aştept de la şcoala de vară, ce cunoştinţe doresc să obţin, ce pot face mai bine decît alţii, şi ce doresc să mă învăţ) – scrieţi un mic eseu la subiectul dat (o pagină).

11. Anexaţi, dacă aveţi, diplome, certificate, etc.

Activităţile proiectului sunt susţinute de către Proiectrul GEF pe Nistru, care implementeaşă prin intermediul OSCE, Programul granturilor mici al Ambasadei SUA in Chişinău şi Serviciului Forestier al SUA.