Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Анкета на участие в Молодежной летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2019»

school

 

 

 

 

 

 

 

Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» (WWW.ECO-TIRAS.ORG) информирует о проведении традиционной Молодежной летней школы «Днестр -2019».

Летняя школа проводится в рамках проекта «Создание системы инновационного трансграничного мониторинга трансформации экосистем рек Черноморского бассейна под воздействием гидроэнергетики и изменения климата» (Акроним – HydroEcoNex, код eMS BSB 165), реализуемого под эгидой «Совместной Операционной Программы Черноморского бассейна 2014-2020» (Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020), и проекта Глобального экологического фонда «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр», управляемого ОБСЕ.

 К участию приглашается молодежь с обоих берегов Днестра.  Участие в летней школе – бесплатное.

В программе летней школы: интересные встречи с известными учеными и экспертами в области экологии, географии, истории и других наук, увлекательные экскурсии по красивейшим местам Молдовы, а также участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях. Сохранение рек будет главной темой Летней школы.

Летняя школа «Днестр-2019» - это возможность найти новых друзей, узнать много интересного, а также оценить свои способности и возможности.

Сроки проведения школы: 04 -14 июля 2019

Возраст участников: 15 -21

Место проведения: пансионат на берегу Днестра

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника по адресу:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 10 июня 2019

Анкеты, отправленные после 10 июня, рассматриваться не будут.

Решение об участии будет сообщено до 20 июня.

 

Анкета на участие в Молодежной летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2019»:

Анкета заполняется участником на одном из языков – молдавский/румынский или русский.

 1. Имя, Фамилия (как указано в документе, удостоверяющем личнось)
 2. Число, месяц и год рождения.
 3. Домашний адрес - полный
 4. Данные действительного документа, удостоверяющего личность – паспорт, удостоверение личности («булетин») или свидетельство о рождении (имя в таком виде, как в документе).

В случае, если участнику не исполнилось 18 лет, будет необходима нотариально заверенная доверенность от одного из родителей на имя нашего представителя (его данные будут высланы в приглашении для участия). Без доверенности от родителей дети (до 18 лет) приниматься не будут.

 1. Контактные данные участника летней школы – телефон, электронная почта
 2. Контактные данные одного из родителей – имя, телефон (доступный в любое время)
 3. Учебное заведение.
 4. Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. Результаты участия. Если результаты не впечатляют, то просто напишите об участии. Это тоже неплохо!
 5. Ваши увлечения (музыка, театр, туризм, танцы, книги и т.д.).
 6. Мотивация для участия в летней школе.

Почему хочу участвовать, что ожидаю от летней школы, какие знания хочу получить в летней школе, что я умею делать лучше других, а чему хочу научиться – напишите, пожалуйста, маленькое эссе на заданную тему (не более одной страницы).

 1. Приложить, если имеются, сканированные копии грамот, сертификатов или других свидетельств ваших достижений в учебе, спорте, творчестве и т.д.

Напоминаем:

Заполненную анкету следует отправлять по электронному адресу:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  не позднее 10 июня 2019

 

ANUNŢ

PRIVIND CONCURSUL PENTRU TINERII DORNICI SĂ PARTICIPE LA ȘCOALA DE VARĂ Eco-TIRAS "NISTRU 2019"

 

Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului ”Eco-TIRAS” (www.eco-tiras.оrg) informează despre desfăşurarea tradiţională a școlii de vară "Nistru 2019". Școala de Vară se realizează în cadrul proiectului "Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbărilor climatice" - HydroEcoNex  (cod eMS BSB165) în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și este implementat de Proiectul ce este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”, și proiectului “Promovarea cooperării transfrontaliere în bazinul fluviului Nistru”, susținut de către Fondul Global de Mediu sub egida OSCE.

În programul școlii: prelegeri interesante cu oameni proeminenţi de ştiinţă şi experţi privind mediul, geografia, istoria și alte științe, tururi fascinante prin cele mai pitoreşti locuri din Republica Moldova, precum și participarea la diverse activități intelectuale, sportive și creative. Protejarea râurilor va fi tema principală a Școlii de Vară.

Participarea la Şcoala de Vară - gratuită.

Școala de vară "Nistru 2019" este o oportunitate de a găsi noi prieteni și de a-ţi evalua aptitudinile și abilităţile, şi este deschisă pentru tinerii din Moldova, Romania și Ucraina.

Perioada: 04-14 iulie 2019.

Vîrsta participanților: 15 -21 ani

Locul desfășurării:

Pentru a participa la concurs trebuie să trimiteţi formularul-chestionar îndeplinit, pînă la 10 iunie 2019, la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Despre decizia luată veți fi informați până la data de 20 iunie 2019.

Formularele trimise după 10 iunie nu vor fi luate în considerare.

 

Formularul-chestionar de participare la Școala de Vară "Nistru 2019":

 

(a fi completat de participant în limba maternă – moldovenească/română sau rusă)

 1. Prenume, Nume.
 2. Data, luna și anul nașterii.
 3. Adresa de domiciliu – completă.
 4. Datele documentului valabil de identitate - pașaport (buletin de identitate) sau certificatul de naștere (numele – conform înscrisului din act, şi numărul documentului).

In caz dacă participantul nu are 18 ani, este obligatoriu o procura notariala de la unul din părinți pe numele reprezentantului Eco-TIRAS (datele lui vor fi prezentate în invitația pentru participare mai târziu).

Fără această procură pariciparea nu este posibilă.

 1. Detalii de contact ale participanților Școlii de vară - telefon, e-mail.
 2. Datele de contact ale unui părinte - numele, numărul de telefon (disponibil în orice moment).
 3. Instituția de învăţămînt.
 4. Participarea la concursuri, olimpiade, etc. Rezultate de participare. În cazul în care rezultatele nu sunt impresionante, atunci scrieţi doar despre participare. Aceasta tot este plauzibil!
 5. Hobby (muzică, teatru, turism, artă grafică (plastică), dansuri, cărţi, etc.).
 6. Motivaţia de participare la şcoala de vară.

(De ce doresc să particip, la ce mă aştept de la şcoala de vară, ce cunoştinţe doresc să obţin, ce pot face mai bine decăt alţii şi ce doresc să învăţ) – scrieţi un mic eseu la subiectul dat (o pagină).

 1. Anexaţi, dacă aveţi, diplome, certificate, etc.