Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Молодёжная летняя школа «Днестр-2022» - как на неё попасть?

Școala de vara de tineret „Nistru-2022” - cum să ajungi acolo?

p6

МОЛОЖЁЖНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2022 - ȘCOALA DE VARĂ DE TINERET - 2022

КОНКУРС!!! COMPETIȚIE

(объявление на русском языке - ниже)

ANUNŢ PRIVIND CONCURSUL DE TINERET PENTRU PARTICIPAREA LA ȘCOALA DE VARĂ Eco-TIRAS "NISTRU 2022"

Asociația internațională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS (www.eco-tiras.оrg) informează despre desfăşurarea tradiţională a școlii de vară de tineret "Nistru 2022".  

Școala-2022 este consacrată problemei poluării râurilor și Marii Negre. În programul școlii: prelegeri interesante cu oameni proeminenţi de ştiinţă şi experţi privind mediul, geografia, istoria și alte științe, tururi fascinante prin cele mai pitoreşti locuri din Republica Moldova, precum și participarea la diverse activități intelectuale, sportive și creative.

Participarea la Şcoala de Vară - gratuită.

Școala de vară "Nistru 2022" este o oportunitate de a găsi noi prieteni și de a-ţi evalua aptitudinile si abilităţile, şi este deschisă pentru tineretul de pe ambele maluri ale Nistrului.

Perioada: 08-17 iulie 2022.

Vîrsta participanților: 15 -20 ani

Locul desfășurării: satul Molovata Nouă, r-l Dubăsari

Pentru a participa la concurs trebuie să trimiteţi formularul pînă la 20 iunie 2022 la adresa:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre decizie veți fi informați pâne la data de 25 iunie.

Formularele trimise după 20 iunie nu vor fi luate în considerare.

Formularul de participare la Școala de Vară "Nistru 2022":

(a fi completat de participant în limba maternă – moldovenească/română sau rusă)

1. Prenume, Nume.

2. Data, luna și anul nașterii.

3. Adresa de domiciliu – completă, inclusiv cod poștal.

4. Datele documentului valabil de identitate - pașaport intern (buletin de identitate) sau certificatul de naștere (numele – conform înscrisului din act, şi numărul documentului).

In caz dacă participantul nu are 18 ani, este obligatoriu o procura notariala de la unul din părinți pe numele reprezentantului Eco-TIRAS (datele lui va fi prezentate in invitație pentru participare mai târziu).

Fara aceasta procura paricipare nu este posibila.

5. Detalii de contact ale participanților Școlii de vară - telefon, e-mail.

6. Datele de contact ale unui părinte - numele, numărul de telefon (disponibil în orice moment).

7. Instituția de învăţămînt.

8. Datele despre participare la concursuri, olimpiade, etc. Rezultate de participare. În cazul în care rezultatele nu sînt impresionante, atunci scrieţi doar despre participare. Asta tot nu e rău!

9. Hobby (muzică, teatru, turism, dansuri, cărţi, etc.).

10. Motivaţia de participare la şcoala de vară.

(De ce doresc să particip, la ce mă aştept de la şcoala de vară, ce cunoştinţe doresc să obţin, ce pot face mai bine decît alţii, şi ce doresc să mă învăţ) – scrieţi un mic eseu la subiectul dat (o pagină).

11. Anexaţi, dacă aveţi, diplome, certificate, etc.

Activităţile proiectului sunt susţinute de către Proiectul Programului Europene regionale Mării Negre consacrat problemei poluării râurilor și Mării Negre BSB963 cu susținerea financiară al Uniunii Europene, Proiectului “Platforma de Mediu” al Programeului Măsurilor de încredere PNUD Moldova, cu susținerea financiară al Uniunii Europene, și Agenției de Mediu din Germania prin intermediului ONG “Institutului de Mediu” din Berlin.

**********************

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Дорогие девочки и мальчики, а также родители, учителя и другие заинтересованные лица!

Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» (WWW.ECO-TIRAS.ORG) информирует о проведении традиционной Молодежной летней школы «Днестр -2022».

Мы очень надеемся, что она состоится.

К участию приглашается молодежь с обоих берегов Днестра.

Участие в летней школе – бесплатное.

В 2022 году Школа посвящена проблеме загрязнения рек и Чёрного моря. В программе летней школы: интересные встречи с известными учеными и экспертами в области экологии, географии, истории и других наук, увлекательные экскурсии, а также участие в интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях.

Летняя школа «Днестр-2022» - это возможность найти новых друзей, узнать много интересного, а также оценить свои способности и возможности.

Сроки проведения школы: 08 -17 июля 2022

Возраст участников: 15 -20 лет.

Место проведения: с. Моловата Ноуэ, р-н Дубоссары/Molovata Nouă, r-n Dubăsari

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника по адресу:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 20 июня 2022

Анкеты, отправленные после 20 июня, рассматриваться не будут.

Решение об участии будет сообщено до 25 июня 2022

Анкета на участие в Молодежной летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2022»:

Анкета заполняется участником на родном языке – молдавский/румынский или русский.

1. Имя, Фамилия

2. Число, месяц и год рождения.

3. Домашний адрес – полный, с почтовым индексом

4. Данные действительного документа, удостоверяющего личность – паспорт, удостоверение личности («булетин») или свидетельство о рождении (имя и фамилия в таком виде, как в документе).

В случае, если участнику не исполнилось 18 лет, будет необходима нотариально заверенная доверенность от одного из родителей на имя нашего представителя (его данные будут высланы в приглашении для участия). Без доверенности от родителей дети (до 18 лет) приниматься не будут.

5. Контактные данные участника летней школы – телефон, электронная почта

6. Контактные данные одного из родителей – имя, телефон (доступный в любое время)

7. Учебное заведение.

8. Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. Результаты участия. Если результаты не впечатляют, то просто напишите об участии. Это тоже неплохо!

9. Ваши увлечения (музыка, театр, туризм, танцы, книги и т.д.).

10. Мотивация для участия в летней школе.

Почему хочу участвовать, что ожидаю от летней школы, какие знания хочу получить в летней школе, что я умею делать лучше других, а чему хочу научиться – напишите, пожалуйста, маленькое эссе на заданную тему (одна страничка).

11. Приложить, если имеются, сканированные копии грамот, сертификатов или других свидетельств ваших достижений в учебе, спорте, творчестве и т.д.

Напоминаем:

Заполненную анкету следует отправлять по электронному адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не позднее 20 июня 2022.

Деятельность поддержана проектом BSB963 Программы Черного моря Европейского Союза, посвященном борьбе с загрязнением рек и Чёрного моря, Проектом «Экологическая платформа» программы ПРООН в Молдове по укреплению мер доверия (тоже поддержан Евросоюзом) и Экологическим агентством Германии через НПО Независимый институт экологических проблем (Берлин).