Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

БРАКОНЬЕРСТВО – ВАЖНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ДНЕСТРА

 

BRACONAJUL ​​ESTE UN FACTOR IMPORTANT DE INFLUENȚĂ A RESURSELOR DE PESȚI ALE NISTRULUI

POACHING IS AN IMPORTANT FACTOR INFLUENCING THE FISH RESOURCES OF THE DNIESTER RIVER

Cover brochure page 1

БРАКОНЬЕРСТВО – ВАЖНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ ДНЕСТРА

Общественная организация «Экоспектр» (Бендеры) в партнёрстве с Международной ассоциацией хранителей реки «Eco-TIRAS» (Кишинёв) в рамках Программы ЕС «Меры по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН при финансовой поддержке Европейского союза. Реализация проекта осуществлена группами ихтиологов и гидробиологов Кишинёва и Тирасполя с вовлечением профильных ведомств и ассоциаций рыбаков-любителей правого и левого берегов Днестра. Сроки реализации проекта май 2022 - май 2023 гг.

В рамках проекта проведена общественная оценка масштабов незаконного лова рыбы, как на воде, так и при продаже речной рыбы на рынках на обоих берегах Днестра. Мониторинг фактов браконьерства на Днестре проводила команда молдавских и приднестровских экспертов-ихтиологов на участке от Немировки-Грушки до Паланки и Незавертайловки, включая рукав Турунчук. Осуществлена экономическая оценка ущерба, нанесенного браконьерством рыбным ресурсам. За год она составила более 5 млн. евро в эквиваленте. В рамках проекта разработаны и изданы гиды для рыболовов-любителей по осуществлению любительского лова для обоих берегов Днестра. Гид (RO)скачать. Гид (RU) скачать.

BRACONAJUL ​​ESTE UN FACTOR IMPORTANT DE INFLUENȚĂ A RESURSELOR DE PESȚI ALE NISTRULUI

Organizație obștească „Ecospectrum” (Bender) în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-TIRAS” (Chișinău) în cadrul Programului UE „Măsuri de Consolidare a Încrederii” implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, a realizat Proiectul care a fost implementat de grupuri de ihtiologi și hidrobiologi din Chișinău și Tiraspol cu ​​implicarea asociațiilor de pescari amatori de pe malurile drept și stâng al Nistrului. Perioada de implementare a proiectului mai 2022 - mai 2023.

În cadrul proiectului a fost realizată o evaluare publică a amplorii pescuitului ilegal, atât pe apă, cât și în vânzarea peștelui de fluviu în piețele de pe ambele maluri ale Nistrului. Monitorizarea faptelor de braconaj pe Nistru a fost efectuată de o echipă de ihtiologi moldoveni și transnistreni în zona de la Nemireuca-Hrușca până la Palanca și Nezavertailovca, inclusiv brațul Turunciuc. A fost efectuată o evaluare economică a pagubelor cauzate de braconajul resurselor piscicole. Pentru anul acesta s-a ridicat la peste 5 milioane de euro în echivalent. În cadrul proiectului au fost elaborate și publicate ghiduri pentru pescarii amatori privind implementarea pescuitului amator pe ambele maluri ale Nistrului. Ghid (RO), malul drept - descarcă. Ghid (RU) - descărcă.

POACHING IS AN IMPORTANT FACTOR INFLUENCING THE FISH RESOURCES OF THE DNIESTER RIVER

NGO "Ecospectrum" (Bendery) in partnership with the International Association of River Keepers "Eco-TIRAS" (Chisinau) within the framework of the EU Program "Confidence Building Measures" implemented by UNDP, and with the financial support of the European Union, realized a project, which was implemented in cooperation with relevant governmental agencies and associations of amateur fishermen on the right and left banks of the Dniester. Project implementation period was May 2022 - May 2023.

Within the framework of the project, a public assessment of the scale of illegal fishing was carried out, both on the water and in the sale of river fish in markets on both banks of the Dniester River. The monitoring of the facts of poaching on the Dniester was carried out by a team of Moldovan and Transnistrian ichthyologists in the area from Nemirovca - Hrushca to Palanca and Nezavertailovca, including the Turunchuk branch. An economic assessment of the damage caused by poaching to fish resources has been carried out. For the year it amounted to more than 5 million euros in equivalent. Within the framework of the project, guides for amateur fishermen on the implementation of amateur fishing for both banks of the Dniester were developed and published. Guide (RO) for right bank - download. Guide (RU) for left bank - download.